Αύριο 03-02-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex Τακτική συνεδρίαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου Δ. Παγγαίου, Ακολουθεί η πρόσκληση με τα θέματα.
Πρόσκληση
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020), καθώς και τις όμοιες της αριθ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/141/οικ.1387/25.01.2021 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών κατόπιν έκδοσης της αριθ.∆1αΠ.οικ.:4992/22.01.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (186/Β ́/23.01.2021), καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική συνεδρίαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, στις 03-02-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο

Τροποποίηση του τμήματος του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) που αφορά τον ∆ήμο Παγγαίου έτους 2021», μετά την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2021

ΘΕΜΑ 2ο 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ∆ήμου Παγγαίου οικ. έτους 2021

ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του ∆ήμου Παγγαίου, ως εγγυητή, στον διακανονισμό δόσεων της ∆ΕΥΑΑ Παγγαίου στη ∆ΕΗ.

ΘΕΜΑ 4ο

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου-αγροτεμαχίου υπ ́αριθ. 745, έκτασης 2.074 τ.μ., αγροκτήματος Ελαιοχωρίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Ελαιοχωρίου της ∆ημοτικής Ενότητας Ελευθερών του ∆ήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 5ο

Εξέταση της υπ ́αριθ. πρωτ. 20614/02-12-2020 αίτησης περί παράτασης μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου υπ’ αριθ. 188, εμβαδού 1.899,98 τ.μ. Κοινόχρηστου Χώρου στην επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας της ∆ημοτικής Ενότητας Ελευθερών του ∆ήμου Παγγαίου

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

0
0
X
+
error: Content is protected !!