Δημοτικό συμβούλιο απόψε στις 18:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , θα έχει και κοπή Πίτας πριν την Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο
1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2019
ΘΕΜΑ 2ο
Περί έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Επανάχρηση κτιρίου Οικοτροφείου Μητρόπολης Ελευθερουπόλεως και μετατροπή του σε «Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Παγγαίου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03: «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας», στη με Α.Π.: 7226/1052/Α3 πρόσκληση ενδιαφέροντος της ΕΥΔ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΘΕΜΑ 3ο
Περί έγκρισης συμπερίληψης της πράξης με τίτλο: «Επανάχρηση κτιρίου Οικοτροφείου Μητρόπολης Ελευθερουπόλεως και μετατροπή του σε «Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Παγγαίου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στο περιεχόμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 4ο
Περί έγκρισης μελέτης-τευχών δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση δημοτικών υποδομών τμήματος παραλιακού μετώπου Ν. Ηρακλείτσας”, (Αρ. μελ. 1053/2018, Π/Υ: 155.793€, πιστώσεις: ΥΠ.ΕΣ.)
ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Οικισμών Δήμου Παγγαίου » (αρ. μελέτης: 1088/2017)
ΘΕΜΑ 6ο
Αποδοχή Υλοποίησης του έργου CULSTAGE, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”
ΘΕΜΑ 7ο
Αποδοχή Υλοποίησης του έργου MOBILE BIODIVERSITY, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”
ΘΕΜΑ 8ο
Υποβολή της πρότασης CREATOUR στο πλαίσιο του προγράμματος MED 2014-2020
ΘΕΜΑ 9ο
Υποβολή της πρότασης με ενδεικτικό τίτλο «Ανάπτυξη αειφορικού Πολιτιστικού Τουρισμού στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας», στο πρόγραμμα JOP BLACK SEA BASIN 2014-2020
ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση εκμίσθωσης του με αριθμ. 850 αγροτεμαχίου, έκτασης 19.513 τ.μ., στη θέση «Βάλτες» αγροκτήματος Πλατανοτόπου της Τοπικής Κοινότητας Πλατανοτόπου της Δημοτικής Ενότητας Πιερέων του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση εκμίσθωσης του με αριθμ. 897 αγροτεμαχίου, έκτασης 43.517 τ.μ., στη θέση «Βάλτες» αγροκτήματος Πλατανοτόπου της Τοπικής Κοινότητας Πλατανοτόπου της Δημοτικής Ενότητας Πιερέων του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 863 αγροτεμαχίου, έκτασης 2.310,00τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Ελαιοχωρίου της Τοπικής Κοινότητας Ελαιοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 56 αγροτεμαχίου, έκτασης 4.250,00τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Κοκκινοχωρίου της Τοπικής Κοινότητας Ποδοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 14ο
Διαγραφή ποσού μισθωμάτων κατόπιν αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 15ο
Περί έγκρισης μείωσης μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων, σύμφωνα με τον Ν. 4071/2012, κατόπιν σχετικών αιτήσεων των μισθωτών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

0
0
X
+
error: Content is protected !!