Δημοτικό συμβούλιο Δ. Παγγαίου.

Στις 12-10-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο 33η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2016

ΘΕΜΑ 2ο Περί έγκρισης έκτακτης μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2016 για υποθέσεις του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 3ο Περί έγκρισης μετάβασης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων σε διήμερο Ειδικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2016 στον Βόλο

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων Γ΄ Τριμήνου Οικον. Έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2016

ΘΕΜΑ 5ο Περί έγκρισης διαγραφής οφειλών ΘΕΜΑ 6ο Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99»

ΘΕΜΑ 7ο Περί έγκρισης πρακτικού διαπραγμάτευσης «Προμήθειας Οικοδομικών Υλικών 2016 – 2017» για τις ομάδες 1 και 3, για τις οποίες δεν κατατέθηκε καμία προσφορά στον συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με την αριθ. 234/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ 8ο Συγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016

ΘΕΜΑ 9ο Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ (Αρ. μελ. 1070/2011 ΟΠΣ 376114)

ΘΕΜΑ 10ο Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ”

ΘΕΜΑ 11ο Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ”

ΘΕΜΑ 12ο Επικαιροποίηση τευχών μελέτης του έργου “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΟΡΦΑΝΙΟΥ” (Αρ. μελ. 1067/2016-Προϋπολογισμός 39.987,28 €), λόγω έναρξης ισχύος του Ν4412/2016

ΘΕΜΑ 13ο Επικαιροποίηση μελέτης – τευχών δημοπράτησης του έργου ” Παρεμβάσεις επισκευών στο κτίριο ΔΑΚΕ” σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (Αρ. Μελ. 1074/2016 – Π/Υ 74.260,00€)

ΘΕΜΑ 14ο Επικαιροποίηση τευχών τη αρ. 1078/2016 μελέτης “Επιδιορθώσεις υφιστάμενων υποδομών πλατείας στο κέντρο του οικισμού Παλαιοχωρίου”, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
2,074 προβολές
X
+