Δημοτικό συμβούλιο Δ. Παγγαίου σήμερα

τηλεδιάσκεψη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) καλείστε να προσέλθετε στις 09-11-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο
35η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2016
ΘΕΜΑ 2ο
36η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2016
ΘΕΜΑ 3ο
Αποδοχή επιπλέον ποσού χρηματοδότησης – 37η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2016
ΘΕΜΑ 4ο
38η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2016
ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων Γ΄ Τριμήνου Οικον. Έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2016
ΘΕΜΑ 6ο
Τροποποίηση της αριθμ. 604/2011 απόφασης (Περί επιβολής τέλους καθαριότητας και φωτισμού, καθορισμού δοτέου, στην ΔΕΗ, ενιαίου συντελεστή του ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού από 1.01.2012 και εφεξής) του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 7ο
Διαγραφή τιμολογίων που έχουν εκδοθεί έως 31.12.2010
ΘΕΜΑ 8ο
Περί έγκρισης επιστροφής χρημάτων από καταβληθέντα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας επιχείρησης, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ
ΘΕΜΑ 9ο
Περί έγκρισης διαγραφής ποσού μισθώματος από την κ. Κοτσίκου Σοφία, λόγω λύσης της μισθωτικής σχέσης
ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση γενομένων δαπανών από την μετάβαση του Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στο Βόλο, για το διήμερο Ειδικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2016
ΘΕΜΑ 11ο
Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Παγγαίου και ψήφιση πιστώσεων
ΘΕΜΑ 12ο
Περί έγκρισης της 8ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου -ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2016
ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση της αρ. 82/2016 Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. που αφορά με τίτλο “6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου”
ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση της αρ. 83/2016 Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. που αφορά με τίτλο “Αποδοχή Επιχορήγησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου”
ΘΕΜΑ 15ο
Συγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμήθειας ανταλλακτικών κ.λ.π. για την επισκευή μηχανημάτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
ΘΕΜΑ 16ο
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση πλατείας ΔΔ Ορφανίου (φάση Α’)” (κατά τα άρθρα 73 ως 75 του Ν.3669/08)
ΘΕΜΑ 17ο
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση Παραλιακού Πεζοδρόμου Παλαιού Οικισμού Ν. Ηρακλείτσας” (κατά τα άρθρα 73 ως 75 του Ν.3669/08)
ΘΕΜΑ 18ο
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ ” (κατά τα άρθρα 73 ως 75 του Ν.3669/08)
ΘΕΜΑ 19ο
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΦΩΛΕΑΣ ” (κατά τα άρθρα 73 ως 75 του Ν.3669/08)
ΘΕΜΑ 20ο
Περί έγκρισης 3ου ΑΠΕ του έργου: “ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΦΩΛΕΑΣ”
ΘΕΜΑ 21ο
Επικαιροποίηση μελέτης-τευχών δημοπράτησης του έργου “ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ” (Αρ. μελ. 1076/2011-Προϋπολογισμός 1.865.000,00 €), λόγω έναρξης ισχύος του Ν4412/2016
ΘΕΜΑ 22ο
Έγκριση 4ης παράτασης περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ»
ΘΕΜΑ 23ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΧ ΣΤΗ ΔΕ ΟΡΦΑΝΟΥ” (Αρ. Μελ. 1006/2014)
ΘΕΜΑ 24ο
Περί έγκρισης τροποποίησης της αριθ. 1035/2015 μελέτης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»
ΘΕΜΑ 25ο
Εξέταση αιτήματος μίσθωσης δημοτικής έκτασης στο Αγρόκτημα Δωματίων
ΘΕΜΑ 26ο
Περί έγκρισης χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίαςεπιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ΚΑΦΕ- ΙΝΤΕΡΝΕΤ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ με 20 Η/Υ ιδιοκτησίας ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΠΑΡΑΣΧΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ που βρίσκεται επί της οδού Δήμου Δημάδη 16 στην Δ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΘΕΜΑ 27ο
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Δήμο Παγγαίου
ΘΕΜΑ 28ο
Μεταβίβαση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας των μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Δήμου Παγγαίου
O Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γάκης Κωνσταντίνος

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,677 προβολές
X
+