Δημοπρασία επτά (7) θέσεων επιχειρήσεων αναψυχής, στην περιοχή “Αμμόλοφοι”

Ο Δήμος Παγγαίου προκήρυξε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την υπομίσθωση επτά (7) θέσεων επιχειρήσεων αναψυχής, στην περιοχή “Αμμόλοφοι” Νέας Περάμου του Δήμου Παγγαίου Καβάλας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην Ελευθερούπολη, έδρα του Δήμου Παγγαίου στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), στις 13 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα έναρξης δημοπρασίας) έως 12.:00 μ.μ. (ώρα λήξης δημοπρασίας).
Η διάρκεια της υπομίσθωσης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου Παγγαίου και του υπομισθωτή μέχρι την 31/12/2016.
Πρώτη προσφορά μισθώματος ορίζεται το ποσό των δέκα χιλιάδων [10.000,00] ευρώ ετησίως, μετά την έναρξη της δημοπρασίας, κάθε επόμενη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη κατά 3% της προηγούμενης.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο Παγγαίου [Δημαρχείο: Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α Ελευθερούπολη] εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 25923 50034 & 25923 50047, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου και από το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπου έχει δημοσιευθεί η πλήρης διακήρυξη.

admin-ajax
Ακολουθεί η πλήρης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -21980 –

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

επτά (7) θέσεων στην περιοχή “Αμμόλοφοι” Καβάλας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
την αριθ. 201/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
το από 27/7/2016 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ» (ΕΤΑΔ), εδρεύουσας στην Αθήνα, επί της οδού Βουλής αρ. 7 και του Δήμου Παγγαίου, για την παραχώρηση επτά θέσεων εμβαδού 120,00 τ.μ., έκαστη, για τη λειτουργία αναψυκτηρίων στην περιοχή “Αμμόλοφοι” Καβάλας, κυριότητας ΕΤΑΔ Α.Ε. (πρώην δημόσιο ακίνητο με ΑΒΚ 3408)
το υπ΄ αριθ. 5757/29-8-2016 έγγραφο της ΕΤΑΔ Α.Ε. για την έγκριση των όρων της παρούσας υπομίσθωσης,
την αριθ. 309/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης υπεκμίσθωσης προς τρίτους επτά (7) θέσεων.
Την αριθ. 226/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατάρτισης των όρων δημοπράτησης για την υπεκμίσθωση προς τρίτους επτά (7) θέσεων.
το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α΄) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»
το Π.Δ. 11/12.11.1929 (ΦΕΚ 399/Α΄) «Περί διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων»
τις διατάξεις του άρθρου 192 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006),
το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
το άρθ. 176, παρ. 1, εδάφιο γ του Ν. 3852/2010 (Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής)
τις ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ18/7375/5006/19-12-2003 ΚΥΑ(ΦΕΚ73/Δ΄/2004) και ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/276953/161788/17448/49 ΚΥΑ (ΦΕΚ73/τ.ΑΑ&ΠΘ/06-05-2015).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την υπομίσθωση επτά (7) θέσεων εμβαδού 120,00τ.μ. έκαστη (μίσθια), για την εγκατάσταση και λειτουργία προσωρινών ξύλινων κατασκευών επιχειρήσεων αναψυχής για την εξυπηρέτηση των λουομένων, στην περιοχή “Αμμόλοφοι” Νέας Περάμου του Δήμου Παγγαίου Καβάλας, εντός του πρώην δημοσίου ακινήτου με Α.Β.Κ. 3408, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος που περιγράφεται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για εκμίσθωση, με τους κατωτέρω όρους:

Ά ρ θ ρ ο 1ο
Οι προς εκμίσθωση θέσεις βρίσκονται στην περιοχή ‘’Αμμόλοφοι’’ Νέας Περάμου της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών Δήμου Παγγαίου Νομού Καβάλας, οι οποίες εμφανίζονται με συντεταγμένες σε σύστημα ΕΓΣΑ΄87, όπως στο Τ.1 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:2.000, που επισυνάπτεται στο ΦΕΚ73/τ.ΑΑ&ΠΘ/06-05-2015 και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης και είναι οι κατωτέρω:

Θέση 1 με σημεία Α1,Α2,Α3,Α4,Α1
Θέση 2 με σημεία Α5,Α6,Α7,Α8,A5
Θέση 4 με σημεία Α13,Α14,Α15,Α16,Α13
Θέση 5 με σημεία Α17,Α18,Α19,Α20,Α17
Θέση 6 με σημεία Α21,Α22,Α23,Α24,Α21
Θέση 7 με σημεία Α25,Α26,Α27,Α28,Α25.
Θέση 9 με σημεία Α33,Α34,Α35,Α36,Α33
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Σκοπός Παραχώρησης
Ως χρήση του μισθίου ορίζεται αποκλειστικά και μόνο η εγκατάσταση προσωρινών ξύλινων κατασκευών επιχειρήσεων αναψυχής για την εξυπηρέτηση των λουόμενων, κατά την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ18/7375/ 5006/19-12-2003-ΚΥΑ(ΦΕΚ73/τΔ΄/04-02-2004) και ΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57 /276953/ 161788/ 17448/49-ΚΥΑ (ΦΕΚ73/τΑΑ&ΠΘ/ 06-05-2015) αποφάσεις.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
Τρόπος διενέργειας δημοπρασίας
Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική, θα διεξαχθεί από την επιτροπή του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81, σε τόπο και χρόνο όπως ορίζεται κατωτέρω, και σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων κτημάτων (άρθρο 30 και επόμενα του Π. Δ/τος 11/12.11.1929 (ΦΕΚ 399/Α΄).
Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούν, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:
Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου περί μη οφειλής του ιδίου, των συγγενών του Α΄ Βαθμού συγγένειας, (η συγγένεια θα πρέπει να αποδεικνύεται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης) του/της συζύγου και του εγγυητή και όλων των εταίρων σε περίπτωση προσωπικής εταιρείας και του διαχειριστή και του διευθύνοντος συμβούλου των κεφαλαιουχικών εταιριών .
Βεβαίωση περί μη οφειλής προς τη ΔΕΥΑ Παγγαίου του ιδίου, των συγγενών του Α΄ Βαθμού συγγένειας,(η συγγένεια θα πρέπει να αποδεικνύεται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης) του/της συζύγου του εγγυητή και όλων των εταίρων σε περίπτωση προσωπικής εταιρείας και του διαχειριστή και του διευθύνοντος συμβούλου των κεφαλαιουχικών εταιριών.
Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την εξόφληση των μη βεβαιωμένων τελών διαμονής παρεπιδημούντων & επί των ακαθαρίστων εσόδων παρελθόντων οικονομικών ετών της συγκεκριμένης επιχείρησης.
Φορολογική ενημερότητα του συμμετέχοντος (φυσικού ή νομικού προσώπου),του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας και του εγγυητή για χρέη προς το Δημόσιο.
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα: της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστών εγγράφων, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας χρεοκοπίας, της λαθρεμπορίας, της μεταφοράς λαθρομεταναστών, της παράβασης της νομοθεσίας «περί ναρκωτικών», της σωματεμπορίας, της μαστροπείας, της εκμετάλλευσης πορνών, της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της κλοπής, της ληστείας, της σύστασης συμμορίας του ιδίου και του εγγυτή.
Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας στην Ελλάδα, για το ποσό που θα είναι ίσο με το οριζόμενο ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται ότι ο συμμετέχων έχει λάβει γνώση των όρων των ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ18/ 7375/ 5006/19-12-2003-ΚΥΑ(ΦΕΚ73/τδ΄/04-02-2004) και ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/276953/ 161788/17448/49-ΚΥΑ (ΦΕΚ73/τΑΑ&ΠΘ/ 06-05-2015) αποφάσεων και δέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα.
Αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας συμμετέχοντος και εγγυητή του.
Να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα έχει όλες τις ανωτέρω εγγυήσεις.
Αν κάποιος διαγωνιζόμενος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει πριν την έναρξη της διαδικασίας να παρουσιάσει νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο.
Προκειμένου για εταιρίες (Ο.Ε – Ε.Ε- Ι.Κ.Ε.- ΕΠΕ-ΑΕ ή άλλες)
α) Καταστατικό θεωρημένο από Πρωτοδικείο ή Επιμελητήριο (ΓΕΜΗ) και τροποποιήσεις αυτού (εάν υπάρχουν),
β)Πιστοποιητικό από Επιμελητήριο (ΓΕΜΗ) περί καταχώρησης και τροποποιήσεων,
γ)Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση
(από Πρωτοδικείο],
δ)Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου/ων,
ε)Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου όπως για τα φυσικά πρόσωπα, προκειμένου για Ο.Ε. – Ε.Ε. για όλα μέλη της εταιρίας, προκειμένου για Ι.Κ.Ε. – Α.Ε. – Ε.Π.Ε. για τον Διαχειριστή ή Δ/ντα Σύμβουλο της Εταιρίας.
στ)Τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά που ισχύουν για τα φυσικά πρόσωπα.
Η έλλειψη οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, καθιστά την προσφορά ανύπαρκτη και απαράδεκτη.
Τα ίδια 1-9 δικαιολογητικά ισχύουν και εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου προσώπου.
Ά ρ θ ρ ο 4ο
Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην Ελευθερούπολη, έδρα του Δήμου Παγγαίου στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), στις 13 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα έναρξης δημοπρασίας) έως 12.:00 μ.μ. (ώρα λήξης δημοπρασίας), με δικαίωμα παράτασης της ώρας λήξης, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας.
Ά ρ θ ρ ο 5ο
Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν σύμφωνα με τα άρθρα 36, 37, 38 & 39 του Π.Δ. 11/12.11.1929 (ΦΕΚ 399Α΄).
Ά ρ θ ρ ο 6ο
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς
Α) Πρώτη προσφορά μισθώματος ορίζεται το ποσό των δέκα χιλιάδων [10.000,00] ευρώ ετησίως.
Β) Μετά την έναρξη της δημοπρασίας, κάθε επόμενη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη κατά 3% της προηγούμενης.
Ά ρ θ ρ ο 7ο
Διάρκεια υπεκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος
Η διάρκεια της υπομίσθωσης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου Παγγαίου και του υπομισθωτή μέχρι την 31/12/2016.
Η συμβατικά οριζόμενη διάρκεια της υπομίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα χρονικά όρια ισχύος της μισθώσεως όπως αυτά ορίζονται στην υπογραφείσα από 27/7/2016 σύμβαση μεταξύ ΕΤΑΔ και Δήμου Παγγαίου.
Ά ρ θ ρ ο 8ο
Διαδικασία σύναψης σύμβασης υπομίσθωσης
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας, ο Δήμος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), για το ύψος του τελικώς επιτευχθέντος μισθώματος και τα στοιχεία των πλειοδοτών.
Μόνο μετά την υπογραφή των μισθωτηρίων συμβολαίων μεταξύ του Δήμου και των υπομισθωτών, οι υπομισθωτές έχουν δικαίωμα να εγκατασταθούν στην παραχωρούμενη σε έκαστο θέση.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επί των ανωτέρω, οι αρμόδιες Περιφερειακές Δ/νσεις Δημόσιας Περιουσίας ή τα Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας υποχρεούνται να προβούν σε αυτοψία και οι Περιφερειακές Δ/νσεις Δημόσιας Περιουσίας να λαμβάνουν άμεσα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα προστασίας της κοινόχρηστης Δημόσιας Περιουσίας.
Μετά τη λήξη της υπομίσθωσης δεν επιτρέπεται η παραμονή του μισθωτή στον παραχωρηθέντα χώρο.
Για τη υπομίσθωση των προαναφερόμενων Θέσεων δεν ισχύουν οι διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων.
Ά ρ θ ρ ο 9ο
Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος
Το μίσθωμα αφορά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου Παγγαίου και του υπομισθωτή έως την 31/12/2016. Η καταβολή του μισθώματος γίνεται με την υπογραφή της συμβάσεως.
Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει το ανάλογο τέλος χαρτοσήμου επί του ετήσιου μισθώματος.
Ά ρ θ ρ ο 10ο
Έλλειψη ευθύνης ΕΤΑΔ και Δήμου
Η ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. και ο Δήμος Παγγαίου δεν ευθύνονται σε καμία απολύτως περίπτωση, για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία επισυμβεί κατά τη διάρκεια της υπομίσθωσης και προέρχεται από την άσκηση της δραστηριότητας των Υπομισθωτών. Κάθε ζημία που γίνεται στο μίσθιο, στη διάρκεια της υπομίσθωσης, βαρύνει τους υπομισθωτές, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να την αποκαταστήσουν, ευθυνόμενοι άλλως σε αποζημίωση της ΕΤΑΔ και του Δήμου Παγγαίου από την αιτία αυτή.
Ά ρ θ ρ ο 11ο
Έκδοση Αδειών
Οι υπομισθωτές υποχρεούνται να εκδώσουν με δικές τους δαπάνες και ευθύνη τις απαραίτητες άδειες και να αποστείλουν στην ΕΤ.Α.Δ. και το Δήμο Παγγαίου αντίγραφά τους, είναι δε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητάς του στο μίσθιο, κατά τη φύση και τον προορισμό του.
Οι υπομισθωτές είναι υποχρεωμένοι στην κατασκευή και εγκατάσταση των προσωρινών ξύλινων κατασκευών επιχειρήσεων αναψυχής, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 82/14 /05.03.2014 γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ), που αφορά στην έγκριση «μελέτης προσωρινών καταστημάτων αναψυχής και εξυπηρέτησης λουομένων στους Αμμολόφους του Δήμου Παγγαίου» καθώς και την Τεχνική Έκθεση που συνοδεύει αυτήν.
Η ΕΤ.Α.Δ. και ο Δήμος Παγγαίου δεν ευθύνονται έναντι των Υπομισθωτών για τυχόν απαγόρευση ή περιορισμό της χρήσης ή εν γένει εκμετάλλευσης του μισθίου για οποιοδήποτε λόγο. Ρητά συμφωνείται, ότι η καταβολή του μισθώματος είναι ανεξάρτητη από την, για οποιαδήποτε αιτία, άσκηση μέρους μόνο των συμφωνούμενων δραστηριοτήτων των Υπομισθωτών στο μίσθιο, μη δυναμένων των τελευταίων να επικαλεσθούν για το λόγο αυτό τη μείωση ή τη μη καταβολή του μισθώματος.
Ά ρ θ ρ ο 12ο
Πρόσθετες υποχρεώσεις
Καθ’ όλη τη διάρκεια της υπομίσθωσης, οι Υπομισθωτές υποχρεούνται να διατηρούν τις μίσθιες Θέσεις σε άριστη κατάσταση και να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την καθαριότητα του μισθίου, την τάξη, την υγιεινή και την τακτική και έκτακτη συντήρηση αυτού, την αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα προκύψει από τη χρήση του, ιδίως δε, να φροντίζουν για τη μη πρόκληση κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλης βλάβης σε πρόσωπα ή πράγματα, που μπορεί να προέλθει από την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, υποχρεούμενων σε τήρηση αυξημένων μέτρων ασφαλείας γι’ αυτούς και το προσωπικό τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπομίσθωσης, οι Υπομισθωτές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη νόμιμη χρήση των μισθίων Θέσεων, κατά τη φύση και τον προορισμό τους. Επίσης, υποχρεούνται να τηρούν όλες τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και εν γένει κάθε σχετική με το μίσθιο νομοθεσία. Πλημμελής συντήρηση των μισθίων Θέσεων αποτελεί λόγο αζήμιας αποκλειστικά για τον Υπεκμισθωτή καταγγελίας της υπομίσθωσης, εφόσον οι Υπομισθωτές δεν συμμορφωθούν προς σχετικές υποδείξεις της ΕΤ.Α.Δ. και του Δήμου Παγγαίου.
Ά ρ θ ρ ο 13ο
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
Οι Υπομισθωτές αναλαμβάνουν με δική τους ευθύνη και έξοδα, από σήμερα και καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης να ασφαλίσουν τις μίσθιες Θέσεις για αστική ευθύνη έναντι τρίτων, και να παραδώσουν στην ΕΤ.Α.Δ. και το Δήμο Παγγαίου τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, μαζί με την απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων, εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή των μισθωτηρίων συμβολαίων και εν πάση περιπτώσει, αυστηρά πριν την έναρξη των εργασιών εντός αυτών.
Ά ρ θ ρ ο 14ο
Επιθεώρηση-προστασία μισθίου
Η ΕΤ.Α.Δ. και ο Δήμος Παγγαίου έχουν δικαίωμα να επιθεωρούν οποτεδήποτε τις μίσθιες Θέσεις και να προβαίνουν σε υποδείξεις τήρησης των όρων της σύμβασης, των Υπομισθωτών υποχρεουμένων μέσα στην προθεσμία που θα τους ορίσει η ΕΤ.Α.Δ. και ο Δήμος Παγγαίου να συμμορφωθούν προς τις ανωτέρω υποδείξεις.
Οι Υπομισθωτές υποχρεούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της νόμιμης χρήσης και της προστασίας των μισθίων θέσεων, και κυρίως να φυλάσσουν τις μίσθιες θέσεις, να αποκρούουν κάθε απόπειρα καταπάτησης ή προσβολής αυτών και να ενεργεί ο ίδιος, ως κάτοχος αυτών, κάθε νόμιμη πράξη προς διασφάλιση αυτών καθώς και των συμφερόντων της ΕΤ.Α.Δ. και του Δήμου Παγγαίου επ’ αυτών, έχοντας ευθύνη έναντι αυτών για κάθε ακόμη και από ελαφριά αμέλεια βλάβη, μείωση ή απώλεια δικαιωμάτων της. Οφείλει, επίσης, να ενημερώνει την ΕΤΑΔ και το Δήμο Παγγαίου για κάθε διακατοχική πράξη τρίτων που θίγει τα έννομα συμφέροντά της και να γνωστοποιεί εγγράφως στην Εκμισθώτρια κάθε προσβολή δικαιωμάτων της και κάθε σχετική δίκη στην οποία η Εκμισθώτρια δικαιούται να παρέμβει.
Οι Υπομισθωτές υποχρεούνται κατά τη διάρκεια της παρούσας παραχώρησης (υπομίσθωσης) να προβούν σε έργα ανάπτυξης του μισθίου να καταχωρούν όλες τις πληρωμές για την υλοποίηση των έργων ανάπτυξης των μισθίων Θέσεων και των σκοπών εν γένει της παραχώρησης καθώς και να ενημερώνει, όποτε ζητείται από την ΕΤΑΔ και το Δήμο Παγγαίου για την πορεία των έργων και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης αυτών. Η ΕΤΑΔ και ο Δήμος Παγγαίου δύναται να παρακολουθεί τα έργα ανάπτυξης των μισθίων Θέσεων αποστέλλοντας στελέχη τους και να ζητούν κάθε απαραίτητη πληροφόρηση από τους. Οι Υπομισθωτές πρέπει να ανταποκρίνονται στο αίτημα για πληροφόρηση της ΕΤΑΔ και του Δήμου Παγγαίου εντός 10 ημερών το αργότερο από τη λήψη του.

Ά ρ θ ρ ο 15ο
Τελικές διατάξεις
Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα άρθρα της παρούσας διακήρυξης βρίσκονται σε αντίφαση με τα όσα προβλέπονται στην σχετική υπό στοιχείο 2 σύμβαση μεταξύ ΕΤ.Α.Δ. και Δήμου Παγγαίου και τις τις ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ18/ 7375/ 5006/19-12-2003-ΚΥΑ(ΦΕΚ73/ τδ΄/04-02-2004) και ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/276953/161788/17448/49-ΚΥΑ(ΦΕΚ73/ τΑΑ&ΠΘ/ 06-05-2015) αποφάσεις υπερισχύουν τα όσα προβλέπονται σε αυτές.
Η σύμβαση αυτή δεν υποκαθιστά τυχόν άδειες άλλων αρχών ή υπηρεσιών ή φορέων όπου απαιτούνται κάθε φορά για την άσκηση δραστηριοτήτων στους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους παραχωρήθηκε το δικαίωμα της απλής χρήσης.
Ά ρ θ ρ ο 16ο
Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.
Σε περίπτωση μη έγκρισης του μισθωτηρίου συμβολαίου από την ΕΤ.Α.Δ. λόγω μη τήρησης των υποδειχθεισών από αυτή τροποποιήσεων το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και οι υπομισθωτές υποχρεούνται να αποχωρήσουν από τις μίσθιες θέσεις, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δήμου, της ΕΤ.Α.Δ. ή του Δημοσίου. 
Ά ρ θ ρ ο 17ο
Ανάκληση παραχώρησης
Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το Δημόσιο για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης και ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας, αλλά και για λόγους κατασκευής λιμενικών έργων.
Ά ρ θ ρ ο 18ο
Υποχρεώσεις υπομισθωτή
Οι μισθωτές υπόκεινται στις υποχρεώσεις, όπως αυτές καθορίζονται λεπτομερώς στις ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ18/ 7375/ 5006/19-12-2003-ΚΥΑ(ΦΕΚ73/τδ΄ /04-02-2004) και ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/276953/161788/17448/49-ΚΥΑ(ΦΕΚ73/τΑΑ&ΠΘ/ 06-05-2015) αποφάσεις. 
Η προμήθεια του απαιτούμενου, για τη δραστηριότητα των Υπομισθωτών εξοπλισμού θα γίνει με αποκλειστική φροντίδα, ευθύνη και έξοδά τους
Απαγορεύεται η χρήση για ελεύθερη κατασκήνωση ή για λειτουργία κάμπινγκ (Ν.2160/93). Απαγορεύεται η τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοκινούμενων, αυτοκινήτων κλπ.
Δεν επιτρέπονται επιχωματώσεις ή άλλες διαμορφώσεις με τη χρήση μηχανημάτων πέραν του κοσκινίσματος με στόχο τον καθαρισμό της άμμου.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση ηχητικών συστημάτων στο δημόσιο χώρο. Η παραγόμενη στάθμη θορύβου από μουσική ή σχετικές χρήσεις της κύριας επιχείρησης οφείλει να μην ξεπερνάει τα 50 ντεσιμπέλ σε οποιοδήποτε σημείο της παραχωρούμενης επιφάνειας
Να μην υποβαθμίζεται το περιβάλλον από την άσκηση της δραστηριότητας.
Ά ρ θ ρ ο 19ο
Λήξη υπομίσθωσης
Οι υπομισθωτές οφείλουν να παραδώσουν τις μίσθιες θέσεις στην αρχική τους κατάσταση μετά τη λήξη, με οποιοδήποτε τρόπο, της μισθωτικής σχέσης, εφόσον δεν έχει συναφθεί νέα.
Ά ρ θ ρ ο 20ο
Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
Απαγορεύεται η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σιωπηρή αναμίσθωση, ως και η περαιτέρω υπεκμίσθωση των μίσθιων θέσεων από τους υπομισθωτές.

Ά ρ θ ρ ο 21ο
Δημοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στα καταστήματα των δημοτικών ενοτήτων, στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στο πρόγραμμα Διαύγεια.
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα της έδρας του Νομού. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τους Υπομισθωτές.
Ά ρ θ ρ ο 22ο
Άλλες διατάξεις
Υπερήμερος οφειλέτης του Δήμου ή του Δημοσίου δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία.
Απαγορεύεται ο συμψηφισμός του μισθώματος με την οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών προς το Δήμο.
Ά ρ θ ρ ο 23ο
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη διενέργεια της δημοπρασίας παρέχονται από το Δήμο Παγγαίου [Δημαρχείο: Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α Ελευθερούπολη] ημέρες και ώρες εργάσιμες, στα τηλέφωνα 25923 50034 & 25923 50047.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση, μέχρι την προηγούμενη μέρα της δημοπρασίας.
Ελευθερούπολη 1-9-2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
2,728 προβολές
X
+