Ανακοίνωση 5ης τροποποίησης ανάρτησης του Δασικού Χάρτη των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Καβάλας, Παγγαίου, Νέστου και Θάσου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Θάσου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.
Από τη Διεύθυνση Δασών Ν. Καβάλας, ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθ. 202861/8-6-2022 απόφασή μας (ΑΔΑ:6Ζ70ΟΡ1Υ-ΛΔΨ) τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 584/15-1-2021 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΩΔΟΡΟΡ1Υ-Σ40), με την οποία αναρτήθηκε ο Δασικός Χάρτης των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Καβάλας, Παγγαίου, Νέστου και Θάσου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Θάσου, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. 11791/14-1-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΤΘΟΡ1Υ-ΝΒΒ) απόφαση, ως προς το τμήμα που αναφέρεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων.
Κατόπιν τούτων, η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκίνησε την 29η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και λήγει την 15η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή.
Υπενθυμίζεται ότι οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ελληνικό Κτηματολόγιο.
Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο των αναρτημένων δασικών χαρτών και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης που βρίσκονται α) στην έδρα της Υπηρεσίας μας, Τέρμα Αργυροκάστρου, Τ.Κ. 65404, ΚΑΒΑΛΑ για τον Δασικό Χάρτη της Π.Ε. Καβάλας και β) στο Δασαρχείο Θάσου, Λιμένας Ν. Θάσου, Τ.Κ. 64004 για τον Δασικό Χάρτη της Π.Ε. Θάσου, τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 7.00 π.μ. έως 3.00 μ.μ., ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στις διευθύνσεις ddas.kav@gmail.com (για το ΣΥΑΔΧ της Διεύθυνσης Δασών Ν. Καβάλας) ή das-tha@damt.gov.gr (για το ΣΥΑΔΧ του Δασαρχείου Θάσου) ή στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2313309973,2313309974, 2313309976, 2313309977 (για το ΣΥΑΔΧ της Δ/νσης Δασών Ν. Καβάλας) και 2313309790, 2313309794, 2313309795 (για το ΣΥΑΔΧ του Δασαρχείου Θάσου) καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.
Ο

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΚΑΠΕΤΑΝΓΙΑΝΝΗΣ Δασολόγος με βαθμό Α΄

0
0
X
+
error: Content is protected !!