Από την ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Κτηνιατρικής ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η με αριθμ. Πρωτ. 1613/123609/29-05-2019 (ΑΔΑ: 62Χ34653ΠΓ-ΦΟ4) Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 4075/182059/31-12-2019 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 ‘’Βιολογικές καλλιέργειες’’ του ΠΑΑ 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, καθώς και την με αριθμ. Πρωτ. 1641/125576/31-05- 2019 (ΑΔΑ: ΩΞ7Γ4653ΠΓ-ΕΟΩ) Απόφαση Ένταξης Πράξεων των εγκεκριμένων αιτήσεων στήριξης της εν λόγω Πρόσκλησης.
Στην ανωτέρω Απόφαση περιλαμβάνεται αναλυτικά η συνολική κατάταξη δικαιούχων ανά γεωγραφική περιοχή-Περιφέρεια, με ξεχωριστή καταχώριση δικαιούχου ανά Δράση καθώς και το μέγιστο συνολικό ποσό ένταξης δικαιούχου για το συνολικό χρόνο των δεσμεύσεων του Μέτρου 11.
Η Απόφαση έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (www.agrotikianaptixi.gr) και του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr) Ο συνολικός προϋπολογισμός των πράξεων του εν λόγω Μέτρου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πέντε εκατομμυρίων διακοσίων έξη χιλιάδων εξακοσίων
εβδομήντα ευρώ και πενήντα λεπτών (205.206.670,50€) επιμερισμένο: για τη δράση 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία», στο ποσό των σαράντα εννιά εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (49.913.322,75 €), και για τη δράση 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία», στο ποσό των εκατό πενήντα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών(155.293.347,75€),

Επισημαίνεται ότι :
α)Οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι της εν λόγω Απόφασης Ένταξης θα πρέπει να συνάψουν σύμβαση με γεωπόνο σύμβουλο των κλάδων ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας και να κατατεθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ εντός 3 μηνών από την ημερομηνία Απόφασης Ένταξης, δηλαδή μέχρι και την 31 η Αυγούστου 2019. Στην περίπτωση που οι ίδιοι είναι κάτοχοι πτυχίου από Καβάλα, 05-06-2019 τους εν λόγω κλάδους θα πρέπει επίσης να καταθέσουν το πτυχίο τους στην
προαναφερθείσα ημερομηνία στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ.
β) Οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι της Δράσης 11.1.1 της εν λόγω Απόφασης
Ένταξης υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με ΟΕΠ εντός χρονικού διαστήματος
δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της εν λόγω Απόφασης
Ένταξης δηλαδή μέχρι και τις 24 Ιουνίου 2019.
γ) Διευκρινίζεται ότι τα αγροτεμάχια τα οποία σύμφωνα με την ΕΑΕ του 
2018 έχουν καλλιεργηθεί με μη επιλέξιμες καλλιέργειες και έχουν ενταχθεί στις
δράσεις 11.1.1 και 11.2.1, προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν ενίσχυση θα πρέπει
κατά τα έτη εφαρμογής των δράσεων να δηλωθούν στις ΕΑΕ, επιλέξιμες για
ενίσχυση αροτραίες καλλιέργειες ή επιλέξιμες καλλιέργειες κηπευτικών.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.
ΓΕΝ. ΠΕΡ.ΔΙ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

0
0
X
+
error: Content is protected !!