Δελτίο Τύπου
Της 24ης Μαρτίου 2022
Ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας και Θάσου Γιάννης Πασχαλίδης θα ήθελε να ενημερώσει τους συμπολίτες του και ειδικότερα τους επιχειρηματίες της περιοχής μας ότι στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της Κυβέρνησης για οικονομική στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους ψηφίστηκε χθες η σχετική διάταξη αναφορικά με τη διαδικασία συμψηφισμού των οφειλών του Κράτους προς τις επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την επιδότηση εργασίας.
Υπενθυμίζεται ότι η ευεργετική διάταξη του άρθρου 87 του Ν.4706/2020, βάσει της οποίας: «1..2.Ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων μέχρι τις 31.12.2015 συμψηφίζονται με υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις του Δημοσίου έναντι αυτών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου» ήταν αποτέλεσμα της αγαστής συνεργασίας που είχε ο Βουλευτής με τον πρώην Υπουργό κ.Ευριπιδη Στυλιανίδη και το Βουλευτή Αθηνών κ.Δημήτριο Καιρίδη.
Με τη χθεσινή τροπολογία επισπεύδεται η διαδικασία συμψηφισμού των οφειλών του Κράτους προς τις επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την επιδότηση εργασίας, γεγονός που θα δώσει πνοή ζωής μέσα στις ιδιαιτέρως δύσκολες επικρατούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες για τις επιχειρήσεις της περιοχής μας.
Συγκεκριμένα προβλέπονται τα κάτωθι:
«Άρθρο 3 – Ρύθμιση ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων – Αντικατάσταση άρθρου 87 του ν. 4706/2020
1. Στο άρθρο 87 του ν. 4706/2020 (Α΄136) οι παρ. 2 και 3 αντικαθίστανται, προστίθενται παρ. 4 και 5 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 87 -Ρύθμιση ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων
1. Το άρθρο 21 του ν. 1767/1988 (Α΄ 63), καθώς και οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του καταργούνται από 1.1.2016.
2. α) Οι ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων μέχρι τις 31.12.2015, που απορρέουν από το άρθρο 21 του ν. 1767/1988 (A΄ 63), όπως ίσχυε πριν από την κατάργησή του με την παρ. 1 του παρόντος, αποσβέννυνται με τη χορήγηση στους δικαιούχους δικαιώματος έκπτωσης από οφειλές τους στη φορολογική διοίκηση και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Οι οφειλές των δικαιούχων, οι οποίες αποσβέννυνται με τις ανεξόφλητες απαιτήσεις τους σε βάρος του Ο.Α.Ε.Δ. δεν επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αναγνώρισης των ανεξόφλητων απαιτήσεων έως την απόσβεσή τους.
β) Από την έκπτωση εξαιρούνται οφειλές του δικαιούχου υπέρ αλλοδαπού δημοσίου, καθώς και οφειλές του από δασμούς, ή από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων, λόγω παράβασης της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.), σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90 [Κ.Ε.Δ.Ε.]).
γ) Εφόσον για τη διεκδίκηση απαίτησης των δικαιούχων έχει ασκηθεί ένδικο βοήθημα ή μέσο, με το οποίο διεκδικείται χρηματικό ποσό για τα έτη 2010 έως και 2015 και το οποίο εκκρεμεί σε οιοδήποτε στάδιο, το δικαίωμα έκπτωσης χορηγείται, υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος που έχει ασκήσει το ένδικο βοήθημα ή μέσο παραιτείται από αυτό. Οι υποχρεώσεις του Ο.Α.Ε.Δ. και του Ελληνικού Δημοσίου εξαντλούνται κατά τα οριζόμενα στην παρούσα.
3. α) Οι δικαιούχοι των αναγνωρισμένων ανεξόφλητων απαιτήσεων της παρ. 2 του παρόντος, απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, για όσο διάστημα το ύψος των αναγνωρισμένων απαιτήσεών τους σε βάρος του Ο.Α.Ε.Δ. είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το άθροισμα των βεβαιωμένων οφειλών τους στη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση, διενεργείται συμψηφισμός, κατ΄ άρθρο 83 Κ.Ε.Δ.Ε., σε περίπτωση είσπραξης χρηματικών απαιτήσεων από φορείς της κεντρικής διοίκησης.
β) Από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αναγνώρισης των απαιτήσεών τους έναντι του Ο.Α.Ε.Δ., σε βάρος των δικαιούχων της περ. α) της παρούσας, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 25 του ν. 1882/1990 (Α΄43), περί μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, καθώς και ο Κ.Ε.Δ.Ε., περί λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης δημοσίων εσόδων, εφόσον, μετά την απόσβεση των απαιτήσεών τους, το ανεξόφλητο ποσό οφειλής υπολείπεται του αξιόποινου ορίου της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 ή αποσβέννυται το σύνολο των ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών του δικαιούχου στη Φορολογική Διοίκηση, αντίστοιχα.
4. Η χρηματοδότηση της απώλειας εσόδων, που προκαλείται στον προϋπολογισμό των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, λόγω εφαρμογής της παρ. 2, καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις επιχορήγησης προς τον Ο.Α.Ε.Δ. του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2022.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εφαρμογή του παρόντος, η διαδικασία χορήγησης του δικαιώματος έκπτωσης, το είδος των οφειλών που υπόκεινται σε έκπτωση, η διαδικασία χρηματοδότησης της απώλειας των εσόδων στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η διαχείριση των αποφάσεων αναγνώρισης των απαιτήσεων που έχουν ήδη εκδοθεί, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα.».
2. Το άρθρο 156 του ν. 4808/2021 (Α΄ 101) καταργείται.»
Ο Γιάννης Πασχαλίδης δήλωσε σχετικά: « Θα ήθελα να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά τον πρώην Υπουργό κ.Ευριπίδη Στυλιανίδη, που στέκεται πάντα αρωγός στα προβλήματα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Βουλευτή Αθηνών κ.Δημήτρη Καιρίδη για τη συνεργασία, καθώς επίσης και τον Υπουργό Οικονομικών κ.Σταϊκούρα, που αποδεικνύει εμπράκτως την ετοιμότητά του στην επίλυση κάθε ζητήματος. Επίσης, θα ήθελα να δηλώσω τη βεβαιότητα μου ότι η σημερινή Κυβέρνηση θα συμβάλλει καθοριστικά στη διάσωση και ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τόσο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όσο και των λοιπών παραμεθόριων περιοχών.»

Με εκτίμηση,

Γιάννης Πασχαλίδης
Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

0
0
X
+
error: Content is protected !!