Σε συνέχεια των ενεργειών του για το ζήτημα των εργατών γης, ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας Γιάννης Πασχαλίδης συναντήθηκε και ενημέρωσε χθες τους επαγγελματίες αγρότες στο Ορφάνι, τη Γαλυψώ και τον Ακροπόταμο.

Πιο συγκεκριμένα, τους έκανε γνωστή την εγκύκλιο που εστάλη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στις κατά τόπους αρμόδιες διευθύνσεις, η οποία περιλαμβάνει διευκρινίσεις για τη πρώτη πρόσκληση, επανείσοδο και παράταση παραμονής των εργατών γης από τρίτες χώρες. Επιπλέον, τους ενημέρωσε πως η εγκύκλιος αναφέρει ρητά πως ενδεχόμενες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας για τη πρόληψη διασποράς του κορωνοϊού θα ληφθούν υπόψη.

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά την έξοδο και επανείσοδο των εργατών γης για τους οποίους ισχύει ακόμα το αρχικό διάστημα βραχείας παραμονής (έχουν ήδη εισέλθει και εργάζονται στα πλαίσια της Π.Ν.Π.), διευκρινίζεται ότι μπορούν να εισέλθουν ξανά στη χώρα εξαντλώντας το διάστημα αρχικής βραχείας παραμονής επιδεικνύοντας τη σύμβαση εργασίας
ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη τους. Σημειώνεται, όμως, πως η επανείσοδος επιτρέπεται εφόσον δεν ισχύουν ειδικότερες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας που την απαγορεύουν.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι η παράταση (90 ημέρες) του επιτρεπτού ορίου βραχείας διαμονής καλύπτει την περίπτωση της υπάρχουσας αλλά και νέας σύμβασης εργασίας, οι οποίες υπερβαίνουν το επιτρεπτό όριο βραχείας διαμονής. Για τη χορήγηση της παράτασης, ισχύουν τα όσα προβλέπονται στον Κώδικα Θεωρήσεων (αρ. 33 του Κανονισμού (ΕΚ) 810/2009). Σε
κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται για εργάτες γης θα πρέπει να προσκομίζονται τα παρακάτω έγγραφα:

Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη, ο οποίος θα δηλώνει υπευθύνως ότι:
 Υπάρχουν λόγοι σχετιζόμενοι με την παραγωγή, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την παράταση παραμονής του αλλοδαπού στην χώρα, προκειμένου τον απασχολήσει για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις 90 ημέρες,
 Θα καταβάλει το σύνολο των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών, Θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005,  Θα εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για την σύναψη σύμβασης εργασίας,  Θα παρέχει επαρκές κατάλυμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του διαβατήριου του αλλοδαπού, καθώς και σελίδας / σελίδων με τις σφραγίδες εισόδου / εξόδου που σχετίζονται με την χρονική περίοδο εφαρμογής της ΠΝΠ.
 Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του εργοδότη.

Τέλος, όσον αφορά την «πρώτη» είσοδο των εργατών γης, διευκρινίζεται πως οι προϋποθέσεις της ως άνω Π.Ν.Π. συνεχίζουν να ισχύουν (εφόσον πάντα δεν υπάρχουν διατάξεις του Υπουργείου Υγείας που να το απαγορεύουν), δηλαδή απαιτείται να προσκομίζονται από τους ενδιαφερομένους αγρότες στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τα παρακάτω έγγραφα:
 Αίτηση του Αγρότη επικυρωμένης για το γνήσιο της υπογραφής,
 Υπεύθυνη δήλωση επίσης επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής,
 Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου 100 ευρώ ανά προσκαλούμενο
εργαζόμενο,
 Δήλωση του ΟΣΔΕ και φωτοτυπίες των διαβατηρίων των προσκαλούμενων, πόλη
διαμονής και αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Επίσης, ο Βουλευτής υπενθύμισε πως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχουν προβλέψει να καταβάλλεται κανονικά το επίδομα ανεργίας σε όσους απασχολούνται ως εργάτες γης, δίνοντας έτσι κίνητρο σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στην αγροτική παραγωγή.

Ο Γιάννης Πασχαλίδης σημειώνει: «Οι επαγγελματίες αγρότες της Π.Ε. Καβάλας γνωρίζουν το ενδιαφέρον μου για το ζήτημα των εργατών γης, καθώς από πολύ νωρίς τους ενημέρωσα για τις εξελίξεις που επρόκειτο να ακολουθήσουν τον Μάιο, έχοντας μεταφέρει το αίτημα τους στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με αυτούς τους ανθρώπους
έχουμε μια ειλικρινή σχέση, καθώς γνωρίζουν ότι μία από τις προτεραιότητες μου είναι η στήριξη και ενίσχυση της πρωτουγενούς παραγωγής της Π.Ε. Καβάλας. Γι’ αυτό, λοιπόν, η συζήτηση μας επεκτάθηκε και σε άλλα ζητήματα που τους απασχολούν. Συνεχίζουμε…»

Με εκτίμηση,

Γιάννης Πασχαλίδης
Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

0
0
X
+
error: Content is protected !!