Με μεγάλη καθυστέρηση η κυβέρνηση για μια φορά ακόμα υπόσχεται λύση για το τηλεοπτικό σήμα στις λευκές περιοχές .

Οι  μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Παγγαίου, που βρίσκονται σε περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης και δεν έχουν υποβάλει αίτηση παλαιότερα να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στο Μητρώο Δικαιούχων του Έργου. Η αίτηση υποβάλλεται με πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, είτε ηλεκτρονικά από τον ίδιο, μέσω σχετικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) https://dilosi.services.gov.gr/templates/LEFKES- PERIOXES είτε μέσω των ΚΕΠ. Στο ΚΕΠ δύναται να προσέλθει προς υποβολή της αίτησης και τρίτο πρόσωπο, ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο από τον αιτούντα.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση παλαιότερα δεν χρειάζεται να υποβάλλουν νέα αίτηση. Οι αιτήσεις τους είναι ενεργές.
Η υποβολή των αιτήσεων είναι δυνατή έως και τις 15 Ιουλίου 2021 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2066/Β΄/19-5-2021 η κοινή υπουργική απόφαση 14177/14-5-2021, με θέμα: «Εξασφάλιση της πρόσβασης των μονίμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας».
Δικαιούχοι του έργου είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) του Παραρτήματος του ν. 4563/2018 (Α`169), όπως έχει τροποποιηθεί με το Παράρτημα ΧΙΙΙ του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η παροχή των υπηρεσιών του έργου πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό και σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην εν λόγω ΚΥΑ (ΦΕΚ 2066/Β΄).

0
0
X
+
error: Content is protected !!