Απάντηση Energean oil για τον Περιφερειακό Φόρο

Λάβαμε την παρακάτω επιστολή από το γραφείο τύπου της Energean Oil & Gas που αφορά την δημοσίευση μας σχετικά με την καταγγελία του Δημοτικού συμβούλου Χρήστου Μποσμπότη στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου σχετικά με τον Περιφερειακό Φόρο και την δημοσιεύουμε.

Αξιότιμοι κύριοι

Σχετικά με το δημοσίευμα του ιστότοπού σας με τίτλο «Καταγγελία μεγατόνων από τον Χρ. Μποσπότη» και για την ακριβή ενημέρωση των αναγνωστών σας, θα θέλαμε να σημειώσουμε τα εξής:
Οι φορολογικές υποχρεώσεις και ο προσδιοσμός του ύψους αυτών για τους Αναδόχους δικαιωμάτων εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων ορίζονται κατά τρόπο δεσμευτικό και απόλυτο από τον νόμο, όπως άλλωστε αυτό ισχύει για κάθε
πρόσωπο, πολίτη ή επιχείρηση, που βρίκσεται και δρστηριοποιείται στην Ελλάδα, και όχι από τυχόν άλλα κείμενα δημοσίων υπηρεσιών ή και αρχών, όπως είναι οι εκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Επί λέξει ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 2289/1995, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 161 του ν. 4001/2011 ότι: «Ο Ανάδοχος υπόκειται σε ειδικό φόρο εισοδήματος με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), καθώς και σε περιφερειακό φόρο με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς καμία πρόσθετη τακτική ή έκτακτη εισφορά, τέλος ή άλλη επιβάρυνση οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Ο φόρος επιβάλλεται χωριστά
για το εισόδημα που προέρχεται από κάθε σύμβαση που συνάπτει ο Ανάδοχος σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 22 έως και 38 του άρθρου 2 και των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του παρόντος. Ο φόρος επιβάλλεται επί του
προκύπτοντος από τις συμβατικές εργασίες του Αναδόχου καθαρού φορολογητέου εισοδήματός του, όπως αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 9 παράγραφοι 1 έως και 6 του παρόντος νόμου και εξαντλεί κάθε
υποχρέωση του Αναδόχου και των μετόχων αυτού για φόρο εισοδήματος ως προς κέρδη που προκύπτουν από τις συμβατικές εργασίες του.»
Είναι λοιπόν προφανές, πέραν πάσης αμφισβήτησης, ότι κάθε φορολογία που επιβάλλεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα εξόρυξης υδρογονανθράκων, ως βάση υπολογισμού έχει το καθαρό φορολογητέο εισόδημα, δηλαδή τα καθαρά κέρδη,
όπως αυτά καθορίζονται και πάλι κατά τρόπο δεσμευτικό και απόλυτο από τις σχετικές διατάξεις.
Προφανώς το κείμενο του νόμου διέλαθε της προσοχής τόσο του αντιδημάρχου κ. Μποσμπότη όσο και του συντάκτη του δημοσιεύματος που αναρτάται στον ιστότοπό σας, σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία μας έχει δήθεν … συμβατική υποχρέωση από το 2013 μέχρι το 2023 να καταβάλει σε περιφερειακό φόρο το εκτιμώμενο ποσό των 51,8 εκατομμυρίων δολαρίων (!). Και προφανώς τόσο ο αντιδήμαρχος όσο και ο συντάκτης του δημοσιεύματος εκ λάθους θεωρούν την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (η οποία υποχρεωτικώς συνοδεύει κάθε διατάξη νόμου ως προς τις επιπτώσεις αυτής στον προϋπολογισμό του Κράτους) ως να έχει ισχύ και εφαρμογή νομοθετικής διάταξης, ενώ είναι γνωστό σε όλους ότι πρόκειται απλώς για εσωτερικό υπηρεσιακό έγγραφο που υποχρεωτικώς συνοδεύει κάθε νόμο και όπου γίνεται εκτίμηση των τυχόν οικονομικών επιπτώσεων των περιεχόμενων στον νόμο διατάξεων επί του κρατικού προϋπολογισμού. Είναι εμφανέστατο και πασίδηλο στη δημοσιευόμενη Έκθεση του ΓΛΚ ότι πρόκειται απλώς και μόνον για εκτίμηση, για την
οποία, μάλιστα, οι συντάκτες της (υπηρεσιακοί παράγοντες του ΓΛΚ) έλαβαν ως βάση υπολογισμού τιμή πετρελαίου 100 δολάρια ανά βαρέλι, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι στην τελευταία τριετία η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε ακόμη και κάτω από τα 30 δολάρια ανά βαρέλι και ποτέ δεν ξεπέρασε τα 58 δολάρια.

Αξιότιμοι κύριοι,
Η Εταιρεία μας συνεπής και πιστή στην τήρηση κάθε διάταξης της ελληνικής νομοθεσίας, συντάσσει και δημοσιεύει σύμφωνα πάντοτε με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες ελέγχονται από
Ορκωτούς Ελεγκτές και με βάση αυτές καθορίζεται το εκάστοτε φορολογητέο εισόδημα, ως συμβαίνει σε κάθε ανώνυμη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.
Η ημιτελής γνώση ενός θέματος είναι συνήθως χειρότερη από την άγνοια. Προς πλήρη ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού σας και αποκατάσταση της τάξης των πραγμάτων παρακαλούμε για τη δημοσίευση του παρόντος σε θέση ανάλογη προς
το εν λόγω δημοσίευμά σας.

Με εκτίμηση
Το Γραφείο Τύπου της Energean Oil & Gas

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
1,410 προβολές
X
+