Σε εφαρμογή του άρθρου 6 της Υ.Α. 64663/2956/03-07-2020 (B’ 2773) και της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (A’ 92),

Καλεί τους ενδιαφερόμενους, που κατέχουν εκτάσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί διοικητικές πράξεις της Περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύουν, για την προσκόμιση των ανωτέρω, με τα στοιχεία και τα έγγραφα που τις συνοδεύουν.
Η κατάθεση των στοιχείων και εγγράφων θα γίνει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει την 23 η Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
1) Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην έδρα της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση Τέρμα Αργυροκάστρου, Τ.Κ. 65404, ΚΑΒΑΛΑ
2) με e-mail, στο: ddas-kav@damt.gov.gr ή 3) σε απόλυτη ανάγκη λόγω COVID-19 με φυσική παρουσία, στην έδρα της Υπηρεσίας μας (Τέρμα Αργυροκάστρου, Τ.Κ. 65404, ΚΑΒΑΛΑ), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 21 η Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή.
Επίσης, για λόγους ενημέρωσης το συνολικό κείμενο της από 22-7-2020 Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης της Υπηρεσίας μας, θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας Θράκης και του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Ν. Καβάλας (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων), Τέρμα Αργυροκάστρου, Τ.Κ. 65404, ΚΑΒΑΛΑ, τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 07.00 έως 15.00, στα τηλέφωνα 2313309973 και 2313309974, τηλεομοιοτυπία (fax)2510241336, Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email) ddas-kav@damt.gov.gr .

Καβάλα 22-7-2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΚΑΠΕΤΑΝΓΙΑΝΝΗΣ
Δασολόγος με Α΄βαθμό

0
0
X
+
error: Content is protected !!