ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Στις 04 Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.-12:00μμ στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, θα διεξαχθεί η επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 192 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και τις όμοιες του Π.Δ. 270/81 και του Π.Δ. 11/12-11-1929 για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος. Οι προς εκμίσθωση θέσεις είναι συνολικά [ 14 ] και βρίσκονται στις περιοχές της:
Δ.Ε. Ελευθερών [ 12 ΘΕΣΕΙΣ ( Ε1-Ε2-Ε4-Ε5-Ε6-Ε9-Ε10-Α3-Η1-Η3-Η5-Η6) ] Δ.Ε. Ορφανού [ 2 ΘΕΣΕΙΣ ( Ο1-Ο5)].
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην επαναληπτική δημοπρασία, μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους δημοπράτησης και μίσθωσης των ανωτέρω τμημάτων χώρου αιγιαλού-παραλίας, στον χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα των δημοτικών ενοτήτων, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου και από το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», όπου έχει δημοσιευθεί η πλήρης διακήρυξη.
Ελευθερούπολη, 27 Ιουνίου 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
1,096 προβολές
X
+