ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο Δήμος Παγγαίου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/07 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-5-15),
2. τις διατάξεις της περιπτ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3812/09,
3. τις διατάξεις του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/Α’/04-04-2018) περί υποχρεωτικής πρόσληψης ναυαγοσωστών σε οργανωμένες ή μη παραλίες,
4. την υπ’ αριθ. 91/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης ναυαγοσωστών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο: Από 1/7/2020 έως 30/9/2020

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι οποιοδήποτε πτυχίου ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευση της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.
2. Άδεια ναυαγοσώστη από Λιμενική Αρχή σε ισχύ.
3. Άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους σε ισχύ.
4. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
Αναφέρουμε ενδεικτικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού
3. Φωτοαντίγραφο της άδειας ναυαγοσώστη από Λιμενική Αρχή σε ισχύ
4. Φωτοαντίγραφο άδειας χειριστή ταχύπλοου σε ισχύ
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07
6. Κάρτα ανεργίας (εάν επιδοτείτε από τον ΟΑΕΔ)
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για έγγαμους)
8. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
9. Βεβαίωση ΑΦΜ ή Εκκαθαριστικό
10. Α.Μ. ΙΚΑ (ένσημα ή βεβαίωση ΙΚΑ κλπ)
11.ΙΒΑΝ φωτ/φο 1ης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Παγγαίου (Δ/νση: Φρ.Παπαχρηστίδη 173Α –Τ.Κ.641 00-Ελευθερούπολη). Τηλέφωνα επικοινωνίας 2592350025-26 αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ. Β.Κοκονάκης και κα Ε.Λαμπρινού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά έως τις 26/06/2020.

0
0
X
+
error: Content is protected !!