Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο Δ. Παγγαίου σήμερα το μεσημέρι.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 66 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), καθώς και του άρθρου 12 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου καλείστε να προσέλθετε 11-12- 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σε Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση τoυ κατωτέρω θέματος:

ΘΕΜΑ 1ο

Εκλογή τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από την Μείζονα Μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου έως την 31/08/2019 κατόπιν της από 06-12- 2017 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 32969/07-12- 2017 ) Δήλωσης Αποχώρησης και Ανεξαρτητοποίησης δημοτικών συμβούλων από μέλη της Δημοτικής Παράταξης "ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ"

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,061 προβολές
X
+