Άρχισε η συγκομιδή Ακτινιδίων

Η ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας &

Κτηνιατρικής ανακοινώνει ότι:

1. ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής ακτινιδίων για τον Νομό Καβάλας, η

17 η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο

2. κάθε ενδιαφερόμενος που σκοπεύει να συγκομίσει ακτινίδια (εφόσον αυτά είναι

επαρκώς ανεπτυγμένα και στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης), θα υποβάλει άπαξ

σχετική υπεύθυνη δήλωση στην Υπηρεσία, ένα εικοσιτετράωρο πριν την έναρξη της

συγκομιδής, στην οποία πέραν των άλλων θα δηλώνεται:

 ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής

 αναμενόμενη παραγωγή σε τόνους

 τόπος αποθήκευσης (ακριβή στοιχεία αποθήκης)

 τόπος συσκευασίας (ακριβή στοιχεία συσκευαστηρίου)

3. κατά τη συσκευασία των συγκομισμένων ακτινιδίων στον τόπο παραγωγής και την

πρώτη αποστολή τους προς οποιοδήποτε προορισμό (εγχώρια αγορά, κοινοτικές χώρες,

τρίτες χώρες), οι βαθμοί ΒRΙΧ των καρπών πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,2 ή

μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15%

4. μετά την παραπάνω πρώτη αποστολή, σε όλα τα επόμενα στάδια διακίνησης οι

βαθμοί ΒRΙΧ των καρπών πρέπει να είναι τουλάχιστον 9,5

5. για την εφαρμογή των παραπάνω θα διενεργούνται έλεγχοι από την Δ/νση Αγροτικής

Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καβάλας ενώ, οι παραβάτες της παρούσας θα

παραπέμπονται στις αρμόδιες επιτροπές κυρώσεων.

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,218 προβολές
X
+